สารจากประธานกรรมการ

 

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย เช่น การจัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท เอสดับบลิวพี เซอร์วิสเซส จากัด และ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จากัด รวมทั้งมีบริษัทย่อยของบริษัทก็มีการจัดตั้งบริษัทย่อย และมีการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทเพื่อให้การบริหารงานภายในเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งการจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่เพื่อเพิ่มช่องทางในการทาธุรกิจ กล่าวคือ บริษัท เอสดับบลิวพี เซอร์วิสเซส จากัด ให้บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารสินเชื่อแบบครบวงจร โดยให้บริการเริ่มต้นในประเทศเมียนมาร์ ส่วนบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จากัด นั้นทาธุรกิจเร่งรัดติดตามหนี้ของบริษัทลีสซิ่งและบริษัทรถยนต์ รวมทั้งมีการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จากัด (มหาชน) โดยบริษัทฯได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถถือหุ้นในบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จากัด (มหาชน) ได้ร้อยละ 100 ซึ่งหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 8 มีนาคม 2560 อนุมัติการทารายการซื้อหุ้นสามัญนี้แล้ว บริษัทจะต้องมีการปรับโครงสร้างในกลุ่มบริษัทฯซึ่งก็จะเห็นเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในปี 2560

ในส่วนของธุรกิจหลักของบริษัทฯ บริษัทฯสามารถขยายสินเชื่อเติบโตถึงร้อยละ 54 จากปี 2558 ขยายสาขาเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าจนถึงสิ้นปี 2559 จานวน 503 สาขา ทาให้ ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯมีสาขาที่เปิดให้บริการแล้วรวมทั้งสิ้น 2,130 สาขา เปิดบริการอยู่ตามชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยปล่อยสินเชื่อด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้บริษัทฯได้ชลอการให้สินเชื่อสาหรับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ แต่ขยายการปล่อยสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ ทาให้บริษัทสามารถสร้างผลกาไรให้เติบโตขึ้นจาก 1,336.06 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 2,008.69 ล้านบาท ในปี 2559 เติบโตขึ้นร้อยละ 50


ในปี 2560 บริษัทฯน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯจะยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างผลกาไรจากการดาเนินงานให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าจะขยายธุรกิจให้โตกว่าปี 2559 อีกร้อยละ 30 โดยการขยายสาขาให้เข้าถึงชุมชน ปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวัง บริหารความเสี่ยงจากสถานการณ์ต่างๆ ขยายธุรกิจในด้านต่างๆของกลุ่มบริษัทฯ เช่น ธุรกิจเร่งรัดติดตามหนี้สิน บริษัทฯก็ยังคงให้ความสาคัญในการขยายธุรกิจด้วยการหาคู่ค้าเพิ่มเติม ธุรกิจซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินมาบริหาร ซึ่งอาจจะต้องใช้เงินทุนในการซื้อพอสมควร แต่บริษัทก็จะยังคานึงความสามารถในการทากาไร สภาพคล่องและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างระมัดระวัง การหาพันธมิตรทางการค้าไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรในประเทศหรือต่างประเทศ การให้บริการที่ปรึกษาด้านสินเชื่อครบวงจร และการลงทุนในประเทศและประเทศในแถบอาเชียน

บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ ภายใต้ประสบการณ์ของบุคคลากร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าบนระเบียบกฎเกณฑ์ของบริษัท สร้างผลตอบแทนให้กับผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พันธมิตร คู่ค้า ลูกค้า ในขณะเดียวกันก็ยังให้ความสาคัญต่อทรัพยากรที่มีค่าของบริษัท คือพนักงาน จึงจัดให้มีการพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสนี้คณะกรรมการ ขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ที่ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีและขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ตั้งใจและทุ่มเทให้บริษัทฯเติบโตและก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
ประธานกรรมการบริษัท