คณะผู้บริหาร

 
1
นายฉัตรชัย แก้วบุตตา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2
นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
กรรมการผู้จัดการ
3
นายวศิษฐ์ กาญจนหัตถกิจ
รองกรรมการผู้จัดการ
4
นายวัชร์บูรย์ สุรสิงห์สฤษฏ์
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
5
นายสมยศ เงินดำรง
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินเชื่อ
6
นางวนาพร พรกิติพงษ์
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
7
นายประยงค์ แสนนวล
ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและพัฒนาบุคคล
8
นายเสกสรรค์ สุภาพวิบูลย์
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา