ประวัติบริษัท

 

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกันภายใต้สโลแกน “มีบ้าน มีรถ เงินสดทันใจ” สินเชื่อเช่าซื้อจักรยานยนต์ใหม่ สินเชื่อส่วนบุคคล และได้ขยายการดำเนินธุรกิจออกไปเป็น การรับจ้างติดตามหนี้และการซื้อหนี้จากสถาบันการเงินมาบริหาร โดยธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกัน แบ่งการให้บริการตามประเภทสินเชื่อและหลักประกันดังนี้

  • บริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อแบบมีหลักประกัน ประเภทรถ บ้านและที่ดิน โดยบริษัทฯ เป็นผู้ให้สินเชื่อสำหรับหลักประกันประเภทรถทุกชนิด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ รถบรรทุก รถบัสรถโดยสาร รถใช้งานเพื่อการเกษตร รถ แทรกเตอร์ รถไถนา รถเกี่ยวข้าว รถยนต์สี่ล้อ รวมถึงบ้านที่ดิน ทาวน์เฮาส์ และอาคารชุด

    ในการขอสินเชื่อรถผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียนเพื่อทำนิติกรรมสัญญากับกลุ่มบริษัทฯ ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ สัญญาเงินกู้ หรือสัญญาเช่าซื้อโดยในกรณีสัญญาเงินกู้ ผู้ขอสินเชื่อต้องส่งมอบเล่มทะเบียนให้แก่กลุ่มบริษัทฯ เป็นหลักประกันการกู้ยืมโดยไม่ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์สำหรับกรณีสัญญาเช่าซื้อ ผู้ขอสินเชื่อจะต้องจดทะเบียนโอนรถให้กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

    ในการขอสินเชื่อบ้านและที่ดิน ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน และทำนิติกรรมสัญญากับบริษัทฯ ใน 2 ลักษณะ ได้แก่สัญญากู้ยืมและจดจำนองที่ดินเป็นหลักประกัน หรือสัญญาขายฝาก
  • บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด FM เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อจักรยานยนต์ใหม่ สินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกันและสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ หรือ นาโนไฟแน้นซ์
  • บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอสดับบลิวพี จำกัด ให้บริการรับจ้างติดตามหนี้และรับซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินมาบริหาร
  • บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งจัดตั้งในปี 2558 เพื่อดำ เนินธุรกิจลงทุนในกิจการอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีลูกหนี้สินเชื่อรวม 11,568.14 ล้านบาท ประกอบด้วย บัญชีลูกหนี้สินเชื่อทะเบียนรถตามสัญญาเงินกู้รวม 6,505.08 ล้านบาท บัญชีลูกหนี้สินเชื่อทะเบียนรถตามสัญญาเช่าซื้อรวม 2,937.64 ล้านบาท บัญชีลูกหนี้สินเชื่อบ้านและที่ดินรวม 2,068.09 ล้านบาท และบัญชีลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่และสินเชื่อส่วนบุคคลรวม 57.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.23 ร้อยละ 25.39 ร้อยละ 17.88 และร้อยละ 0.50 ของสินเชื่อรวม ตามลำดับ


ตัวอย่างหลักประกันที่กลุ่มบริษัทฯ ให้สินเชื่อ

รถจักรยานยนต์
รถสี่ล้อ-หกล้อเชิงพาณิชย์
รถสิบล้อ
รถแทรกเตอร์
รถเกี่ยวข้าว
รถพ่วง
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
รถกระบะส่วนบุคคล
บ้านและที่ดิน