รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 09/03/2560
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 5,713
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 47.41
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26/05/2560 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 7,162
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. น.ส.ธิดา แก้วบุตตา 340,076,012 31.28
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 95,995,600 8.83
3. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 81,549,000 7.50
4. น.ส.ดวงใจ แก้วบุตตา 68,694,593 6.32
5. นางจริยา แก้วบุตตา 65,239,200 6.00
6. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 32,600,556 3.00
7. CHASE NOMINEES LIMITED 30,976,097 2.85
8. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 13,520,000 1.24
9. นายสุทธิศักดิ์ ชัยประดิษฐ 11,108,860 1.02
10. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 9,556,144 0.88
11. NORBAX, INC. 8,686,101 0.80
12. JPMORGAN THAILAND FUND 7,958,994 0.73
13. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 7,734,301 0.71
14. NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT 7,231,006 0.67
15. นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 6,765,400 0.62
16. THE BANK OF NEW YORK MELLON 6,295,544 0.58
17. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ 5,993,744 0.55
18. กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 5,990,677 0.55