รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/03/2561
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 8,621
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 52.48
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 04/05/2561 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 10,516
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. น.ส.ธิดา แก้วบุตตา 228,492,012 21.01
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 104,750,308 9.63
3. น.ส.ดวงใจ แก้วบุตตา 68,694,593 6.32
4. นางจริยา แก้วบุตตา 65,239,200 6.00
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 54,368,444 5.00
6. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 54,364,556 5.00
7. BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH 52,000,000 4.78
8. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 34,858,757 3.21
9. STATE STREET EUROPE LIMITED 29,899,996 2.75
10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 27,145,691 2.50
11. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 13,520,045 1.24
12. กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 12,408,844 1.14
13. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 11,929,200 1.10
14. กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 9,325,977 0.86
15. นายสุทธิศักดิ์ ชัยประดิษฐ 7,600,060 0.70
16. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 7,344,444 0.68