วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำแห่งร้านสะดวกซื้อทางการเงินของประเทศไทย


พันธกิจ

ให้บริการสินเชื่อที่รวดเร็วและทั่วถึงในพื้นที่ที่มีความต้องการ โดยมีการบริหารความเสี่ยงของสินเชื่อให้เหมาะสม และมีการพัฒนาคุณภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน