ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับเงินจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้ายจำนวน 1,792 ล้านบาท ทำให้มีเงินทุนมาใช้ในธุรกิจของบริษัทได้อีกทาง รวมทั้งจะมีการร่วมลงทุนกับ ธนาคารออมสิน เพื่อขยายการทำธุรกิจให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกันสำหรับลูกค้าชั้นดี ในบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด และร่วมลงทุนกับ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในบริษัทบริหารสินทรัพย์ เอสดับบลิวพี จำกัด ซึ่งจะร่วมกันขยายธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ซึ่งการร่วมทุนน่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาส 1 ของปี 2564 ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของบริษัทฯเติบโตต่อไป

ในส่วนของธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ ภาพรวมของกลุ่มไม่สามารถขยายสินเชื่อได้ตามเป้าหมายที่บริษัทวางแผนไว้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่อย่างไรก็ตามพอร์ตลูกหนี้ก็ยังคงเติบโตร้อยละ 11 จากปี 2562 ขยายสาขาเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าจนถึงสิ้นปี 2563 บริษัทฯมีสาขาที่เปิดให้บริการแล้วรวมทั้งสิ้น 4,750 สาขา เปิดบริการอยู่ตามชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมทั้งมีการให้บริการเพิ่มเติมในส่วนของสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับหลังจากบริษัทฯลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำกัด ซึ่งให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯจะยังคงปล่อยสินเชื่อด้วยความระมัดระวัง และบริหารจัดการหนี้และควบคุมค่าใช้จ่าย รวมทั้งขยายตลาดด้านนายหน้าประกันวินาศภัย ทำให้บริษัทสามารถสร้างผลกำไรให้เติบโตขึ้นเป็น 4,790.84 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 3,928.75 ล้านบาท ในปี 2562 เติบโตขึ้นร้อยละ 22

กลุ่มบริษัทฯจะยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และตั้งเป้าจะขยายธุรกิจให้โตกว่าปี 2563 อีกร้อยละ 30 โดยการขยายสาขาให้เข้าถึงชุมชน รวมทั้งผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ ปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวัง บริหารความเสี่ยงจากสถานการณ์ต่างๆ ขยายธุรกิจในด้านต่างๆของกลุ่มบริษัทฯ เช่น นายหน้าประกันวินาศภัย เป็นต้น รวมทั้งตั้งเป้าจะพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับพันธมิตรในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อขยายธุรกิจหลัก และ/หรือ ธุรกิจที่อาจเสริมให้บริษัทฯเติบโตไปได้ในอนาคต

บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ ภายใต้ประสบการณ์ของบุคลากร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าบนระเบียบกฎเกณฑ์ของบริษัท สร้างผลตอบแทนให้กับผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พันธมิตร คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน

ในโอกาสนี้คณะกรรมการ ขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ที่ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี และขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ตั้งใจและทุ่มเทให้บริษัทฯเติบโตและก้าวหน้าต่อไปในอนาคตนายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
ประธานกรรมการบริษัท