คณะกรรมการบริหาร

1
นายฉัตรชัย แก้วบุตตา
ประธานกรรมการบริหาร
2
นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
กรรมการบริหาร
3
นายประยงค์ แสนนวล
กรรมการบริหาร
4
นางวนาพร พรกิติพงษ์
กรรมการบริหาร


คณะกรรมการตรวจสอบ

1
นายวินัย วิทวัสการเวช
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2
พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3
นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ


คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1
นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2
พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3
นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4
นายฉัตรชัย แก้วบุตตา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
5
นายสมยศ เงินดำรง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
6
นายประยงค์ แสนนวล
กรรมการบริหารความเสี่ยง


คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1
พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2
นายฉัตรชัย แก้วบุตตา
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3
นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


คณะกรรมการสินเชื่อ

1
นายฉัตรชัย แก้วบุตตา
กรรมการสินเชื่อ
2
นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
กรรมการสินเชื่อ
3
นายประยงค์ แสนนวล
กรรมการสินเชื่อ
4
นายสมยศ เงินดำรง
กรรมการสินเชื่อ