1
นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
ประธานกรรมการ
2
นายวินัย วิทวัสการเวช
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3
นายฉัตรชัย แก้วบุตตา
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
4
นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
กรรมการ / กรรมการบริหาร
5
นายวิชิต พยุหนาวีชัย
กรรมการ
6
นายสมยศ เงินดำรง
กรรมการ
7
นายพินิจ พัวพันธ์
กรรมการ
8
นายจงฮั่น ไซ
กรรมการ
9
นายกุดั่น สุขุมานนท์
กรรมการ
10
นายสุเมธ มณีวัฒนา
กรรมการ / กรรมการอิสระ
11
นายวีระ วีระกุล
กรรมการ / กรรมการอิสระ
12
พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
13
นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ