บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณายกเว้น ไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่นใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต เป็นต้น

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ
25/02/64 05/05/64 21/05/64 เงินปันผล 1.80 บาท 01/01/63-31/12/63
23/06/63 06/08/63 28/08/63 เงินปันผล 1.40 บาท 01/01/62-31/12/62
26/02/62 03/05/62 22/05/62 เงินปันผล 0.012 บาท 01/01/61-31/12/61
หุ้นปันผล 10 : 1 หุ้น
28/02/61 03/05/61 21/05/61 เงินปันผล 0.0070 บาท 01/01/60-31/12/60
หุ้นปันผล 18 : 1 หุ้น
21/02/60 28/04/60 19/05/60 เงินปันผล 0.0050 บาท 01/01/59-31/12/59
หุ้นปันผล 25 : 1 หุ้น
24/02/59 28/04/59 19/05/59 เงินปันผล 0.0030 บาท 01/01/58-31/12/58
หุ้นปันผล 40 : 1 หุ้น
26/02/58 29/04/58 22/05/58 เงินปันผล 0.0030 บาท 01/01/57-31/12/57
หุ้นปันผล 50 : 1 หุ้น