ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อบริษัท : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชั้น 4,6 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในธุรกิจอื่น
เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000400
ทุนจดทะเบียน : 1,429,009,569 บาท
ทุนชำระแล้ว : 1,373,152,393 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,373,152,393 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
Website: www.sawad.co.th
โทรศัพท์ : 0-2693-555
โทรสาร : 0-2573-1565

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9992
นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2638-8000 โทรสาร 0-2657-3333

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2255-2222
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2255-2222

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2680-4037
ผู้สอบบัญชี : นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 หรือ
น.ส. สินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2344-1000 โทรสาร 0-2286-5050
ผู้ตรวจสอบภายใน : บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอลออดิท จำกัด
73/290-294 เดอะฟิฟท์ อเวนิว อาคารบี ชั้น 2 ถนนกรุงเทพ-นนท์ ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000