ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างของบริษัทฯ เป็นดังนี้