1
นายฉัตรชัย แก้วบุตตา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ
2
นายสมยศ เงินดำรง
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินเชื่อ
3
นางวนาพร พรกิติพงษ์
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4
นายประยงค์ แสนนวล
ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและพัฒนาบุคคล