กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกันภายใต้สโลแกน “ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ” สินเชื่อเช่าซื้อจักรยานยนต์ใหม่ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ รับจ้างติดตามหนี้และการซื้อหนี้จากสถาบันการเงินมาบริหาร โดยธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกัน แบ่งการให้บริการตามประเภทสินเชื่อและหลักประกันดังนี้

บริษัท การประกอบธุรกิจ
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ลงทุนในกิจการอื่น (เดิมให้บริการสินเชื่อแบบมีหลักประกัน แต่เนื่องจากการซื้อหุ้นของสถาบันการเงิน จึงต้องเปลี่ยนประเภทธุรกิจ เป็นโฮลดิ้ง และโอนธุรกิจบางส่วนให้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)
บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน โดยให้บริการเงินฝาก, ให้บริการสินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อโครงการ สินเชื่อเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้บริการสินเชื่อรถแลกเงิน และสินเชื่อบ้านแลกเงิน และให้บริการตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้
บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (ปัจจุบันชะลอการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอสดับบลิวพี จำกัด ให้บริการรับจ้างติดตามหนี้และรับซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินมาบริหาร
บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจลงทุนในกิจการอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด ให้บริการรับจ้างตรวจสอบ ติดตามและเร่งรัดหนี้สิน ให้บริการสินเชื่อแบบมีหลักประกัน ประเภท บ้านและที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด และหลักประกันประเภทรถทุกชนิด ได้แก่ รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ รถบรรทุก รถบัส รถโดยสาร รถใช้งานเพื่อการเกษตร รถแทรกเตอร์ รถไถนา รถเกี่ยวข้าว รถยนต์สี่ล้อ โดยให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ และให้บริการขายประกันวินาศภัย
บริษัท พี เล็นดิ้ง จำกัด จัดทำ platform สำหรับให้บริการในการปล่อยสินเชื่อ
บริษัท ศรีสวัสดิ์ ดิจิตอล จำกัด ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต)
บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำกัด ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
บริษัท เอสดับบลิวพี เซอร์วิสเซส จำกัด ให้บริการด้านการบริหารจัดการและที่ปรึกษาด้านการจัดการระบบสินเชื่อรายย่อย และการผ่อนชำระให้บริษัทอื่นในประเทศกลุ่มอาเซียน
Srisawad Vietnam LLC ให้บริการสินเชื่อมีหลักประกัน
บริษัท ศรีสวัสดิ์ เช่าสินเชื่อ (ลาว) จำกัด ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเช่าสินเชื่อในประเทศลาว
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พิโก้ นราธิวาส จำกัด ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต)
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พิโก้ ยะลา จำกัด ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต)
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พิโก้ ปัตตานี จำกัด ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีลูกหนี้สินเชื่อรวม 39,459 ล้านบาท ประกอบด้วยบัญชีลูกหนี้สินเชื่อทะเบียนรถตามสัญญาเงินกู้รวม 20,292 ล้านบาท บัญชีลูกหนี้สินเชื่อทะเบียนรถตามสัญญาเช่าซื้อรวม 191 ล้านบาท บัญชีลูกหนี้สินเชื่อบ้านและที่ดินรวม 16,026 ล้านบาท และบัญชีลูกหนี้สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและสินเชื่อส่วนบุคคลรวม 2,950 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.43 ร้อยละ 0.48 ร้อยละ 40.61 และร้อยละ 7.48 ของสินเชื่อรวม ตามลำดับ


ตัวอย่างหลักประกันที่กลุ่มบริษัทฯ ให้สินเชื่อ

รถจักรยานยนต์
รถสี่ล้อ-หกล้อเชิงพาณิชย์
รถสิบล้อ
รถแทรกเตอร์
รถเกี่ยวข้าว
รถพ่วง
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
รถกระบะส่วนบุคคล
บ้านและที่ดิน