ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 17/03/2564
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 17,362
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 45.03
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 06/05/2564 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 26,553
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 92.99

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. น.ส. ธิดา แก้วบุตตา 284,763,746 20.74
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 133,610,937 9.73
3. น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา 100,582,196 7.32
4. นาง จริยา แก้วบุตตา 81,523,760 5.94
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 63,992,103 4.66
6. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 63,250,489 4.61
7. CITI (NOMINEES) LIMITED-CATHAY UNITED BANK-FINANCIAL AND ACCOUNTING 63,127,254 4.60
8. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 40,148,464 2.92
9. UBS AG HONG KONG BRANCH 35,385,976 2.58
10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 28,049,631 2.04