วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำแห่งร้านสะดวกซื้อทางการเงินของประเทศไทย


พันธกิจ

ให้บริการสินเชื่อที่รวดเร็วและทั่วถึงในพื้นที่ที่มีความต้องการ โดยมีการบริหารความเสี่ยงของสินเชื่อให้เหมาะสม และมี การพัฒนาคุณภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจใน 3-5 ปีข้างหน้า


ขยายการให้บริการครอบคลุมทุกตำบลในประเทศไทย และขยายการให้บริการไปยังประเทศในแถบอาเซียน โดย พิจารณาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและความต้องการการใช้เงินในแต่ละประเทศ ภายใต้การประเมิน ความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง พร้อมทั้งขยายธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพและธุรกิจการติดตามหนี้สิน